สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต.แม่พริก 
อ.แม่พริก  จ.ลำปาง ๕๒๖๐๗

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสารโทรสาร
๐-๕๔๒๙-๙๐๑-๒

ค้นหา