header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"*****พันธกิจ (Mission) "เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"*****ค่านิยมร่วม (Share value) M : Mastery O : Originality P : People centered approach H : Humility"
  • หน้าแรก
  • ITA2564
  • 02-Link ITA EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

02-Link ITA EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Link ITA EB2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง

Work-mph-049-60-page-001.jpg

01-ไตรมาสที่ 4-EB2 ข้อ 7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb2-7 

02-ไตรมาสที่ 4-EB2 ข้อ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb2-8 

ไตรมาสที่ 4-EB2 ข้อ 9.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกาพัสดุประจำปี 2564ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบนวทาง
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb2-9-3 

ไตรมาสที่ 4-EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สคร.๑)
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb2-9-5 

ไตรมาสที่ 4-EB4 ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกาพัสดุประจำปี 2564
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb4-2-2 

 

 

 


box001.gif 

Work-mph-049-60-page-001.jpg

Tags: ITA2564

พิมพ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ไม่พบฟีด