header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"*****พันธกิจ (Mission) "เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"*****ค่านิยมร่วม (Share value) M : Mastery O : Originality P : People centered approach H : Humility"
  • หน้าแรก
  • ITA2563
  • EB 11 ข้อ 2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงาน

EB 11 ข้อ 2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงาน

EB 11 ข้อ 2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงาน

Work-mph-040-032-page-001.jpg

box001.gifWork-mph-040-032-page-001.jpg

Tags: ITA2563

พิมพ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ไม่พบฟีด