EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปีงบประมาณ 2562ของหน่วยงาน และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปีงบประมาณ 2562ของหน่วยงาน และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Work-mph-040-031-page-001.jpg

box001.gifWork-mph-040-031-page-001.jpg