header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"*****พันธกิจ (Mission) "เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"*****ค่านิยมร่วม (Share value) M : Mastery O : Originality P : People centered approach H : Humility"

สมาชิก

สถานะ รูปประจำตัว (Avatar) ชื่อสมาชิก ประวัติการโพสต์ พลังน้ำใจ วันที่เข้าสังคม เข้าระบบครั้งล่าสุด Hits
1 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ admin
admin 0 0 21 ก.พ. 2018 16:03 เมื่อวานนี้ 18:26 69
2 ออฟไลน์
patiwat_toom@hotmail.com 0 0 22 ก.พ. 2018 13:09 23 ก.พ. 2018 20:49 74
3 ออฟไลน์
thoenmarketdotcomwebsite@gmail.com 0 0 23 ก.พ. 2018 20:48 23 ก.พ. 2018 20:49 74
4 ออฟไลน์
Qtesteret33Q322qnew 0 0 18 มิ.ย. 2018 21:52 ไม่ได้ระบุ 71
5 ออฟไลน์
cheipzs64 0 0 25 ก.ค. 2018 13:12 ไม่ได้ระบุ 111
6 ออฟไลน์
lovethailand2019 0 0 22 ก.ค. 2019 11:27 ไม่ได้ระบุ 27
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.911 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ไม่พบฟีด