header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี"*****พันธกิจ (Mission) "เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"*****ค่านิยมร่วม (Share value) M : Mastery O : Originality P : People centered approach H : Humility"
  • หน้าแรก
  • ITA2564
  • 011-Link ITA EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

011-Link ITA EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

011-Link ITA EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฎ

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 4 หนังสือเวียน

 

ไตรมาสที่ 4-EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ จนท.ภายในหน่วยงาน
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb11-2 

ไตรมาสที่ 4-EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb11-3 

ไตรมาสที่ 4-EB11 ข้อ 4 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง2เรื่อง
https://www.maeprikhealth.go.th/index.php/ita2564/ITA2564-4-eb11-4 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ไม่พบฟีด