การอบรม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ อำเภอแม่พริก

การอบรม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ  
(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง)