คำสั่งอำเภอแม่พริก ที่ ๔๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง) 

29664155_10215746342390483_341405593_n.jpg