รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ (พชอ.)

รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ (พชอ.) รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ (พชอ.) อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปางครั้งที่  ๑/๒๕๖๑เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก

(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง) 

Work-mph-013-all-page-001.jpgWork-mph-013-all-page-002.jpgWork-mph-013-all-page-003.jpgWork-mph-013-all-page-004.jpgWork-mph-013-all-page-005.jpgWork-mph-013-all-page-006.jpgWork-mph-013-all-page-001.jpg